Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
michalknji

?a Pak Tam Byly Dv?"Byla to asi ?lapka," vmísil se Jacob in, co? zp?sobuje smích pro ka?dého, ale m?."Vsadím se, ?e jeho srdce by explodovala, pokud to trvalo déle," Max hromadí na.Ignorovala jsem je. "Tak mi ?ekni milá sestro, co jste m?l k snídani?"Isabella vypadala zmaten? na zm?nu tématu, "Jedli jsme u Archie je, malý strávník jsme míjeli na cest? dovnit?""Jo? Jak ale ob?dy a ve?e?e?" Mé o?i se zú?ily."Pro? se stará?, zármutek?" Isabella vzdorn? ptal.Jo, moje sestra se nijak neli?í od n?koho jiného pomocí tohoto názvu proti mn?. "Bod je v?e, co jsem m?l k jídlu byla blbost z automatu a já umírám hlady.""M?li jsme dobrý ?as, dokud se neukázal," Angela butted palc?"Pro? jsi se ztratil," postavil Jacob a za?al p?sti."Dej mi klí?e Isabella." To vy?lo jako ?alobní d?vod. Ve skute?nosti, to bylo. Opravdu jsem nem?l pocit, ?e se pra?til o t?i blbci.Kdy? vykopal v kabelce, podíval jsem se p?es st?l. V?ichni m?li vzhled smrti pro m?, proto?e mé vniknutí na jejich zábavu. V?e ale Brooke. Nemohl jsem se opravdu ?íct, co si myslí, ale její výraz byl jiný. Cítil jsem, ?e klí?e jsou uvízl v mé dlani, a byla jsem si jistá, ?e ode?el do?asné odsazení."To nebude vám k ni?emu," Isabella arogantn? oplatil. "V?echny restaurace jsou uzav?eny te?."Vyrazil jsem na SUV a vzlétl. Kdy? jsem dorazil na malé m?sto, místo, byl hrob. Isabella m?la pravdu, která m? je?t? víc odposloucháván. Zjistil jsem, ?erpací stanici a koupila poslední pre-zabalené kr?tí a sýry sub, co m?li. Tam byla n?jaká forma na chléb a sýr ochutnali kyselý, ale byl jsem mimo pé?i. Bylo to jídlo a moje t?lo ?íká, ?e okusil bo?ství. Koupil jsem si otvírák na konzervy a zásobili na konzervy, ovocné poháry, granola bary, a ovesné vlo?ky. To nemusí být maso a brambory, ale to bude jist? porazil ?okoládové ty?inky a gumové ob?erstvení. Také jsem si koupil grahamové su?enky, marshmallows a velkou ?okoládu. P?es nezdravé jídlo jsem m?l, s'mores kolem táboráku se zdálo p?íli? dobré, aby se jich vzdali.Kdy? jsem se vrátil, vid?l jsem ?ádné p?edstírání ve t?ech pár?, zatímco oni byli mauling na sebe, zatímco na jejich cest? do stan?, tak?e Brooke a já sám znovu. Dal jsem v?echny ta?ky, ale jeden v p?ív?su a ?el do práce budování ohe?."Omlouvám se," ozval se Brooke hlas p?ímo za mnou a já jsem prudce hlavu kolem. Byl jsem p?ekvapen, kdy? sed?la sama na lavi?ce nejbli??í mn?. "Nem?li jsme opustili jste nebo p?inejmen?ím vám p?inesl n?co zpátky.""Jsem na to zvyklá." Zapálil jsem n?kolik kus? papíru a rozlo?il je kolem. Smutné na tom je, opravdu jsem byl na to zvyklý. Isabella m? nikdy nenapadlo, ale jakmile cht?la n?co, co by p?ib?hl. Kdybych ?ekl, ?e ne, bych ?la s mámou a tátou a pak by se mi to. Sakra, to je, jak jsem skon?il tady.Sedl jsem si na lavi?ku s Brooke, spí?e z pohodlnosti ne? cht?l sed?t s ní, ale já jsem se ujistil, ?e se mezera mezi námi. Stále jsem p?esv?d?en o tom, v?era v noci byla náhoda. "Copak u?it se od v?erej?ka vidím," ?ekl jsem, kdy? vid?l její t?esoucí se."Jo, zapomn?l jsem si vzít ta?ku p?ed tím, ne? ?el tam.""To je v po?ádku," stála jsem. "Budeme prost? d?lat to, co jsme d?lali v?era v noci."Jsem vybalil v?echno jsme pou?ili den d?íve, ale místo toho, vle?e, jsme sed?li u ohn?. Popadl jsem dv? hole, které byly u mých nohou a jednu podal k ní."Co je tohle?" Zeptal se Brooke. Odpov?d?l jsem ji vyta?ením s'mores polo?ky. Rychlé rip pytle a já jí podal marshmallow. "Nem??u uv??it, ?e jsi koupil tohle," zasmál se Brooke. "Nem?l jsem jeden z nich v letech.""Já taky ne, ale zn?lo to dob?e."Ka?dý z nás pe?ené marshmallow. Vytáhl jsem dolu z ohn? a ud?lal m?j s'more. Kdy? se stáhla její, ?e roztavil a spadl do ohn?, p?im?t ji, aby se hravou pout."Tady, m?j," jsem se uchechtl."Opravdu? Díky.""Není to jako, ?e není víc." Pak jsem ?kádlil, "Nebo aspo? tam bude, kdy? nemám nechat spadnout v?e do ohn?.""Hej!" Brooke uva?oval defenzivn?.Sed?li jsme kolem ohn? a m?l dal?í p?íjemný rozhovor. Mluvili jsme o ní ?ijí doma a jít do nedaleké State University na podzim, a to, co jsem o?ekával od mého posledního ro?níku st?ední ?koly. Brzy Brooke zívl a ?íkal, ?e ona byla mí?í k posteli. Sklouzla a dostal se pohodln? ve svém spacáku. Podíval jsem se p?es rameno na stany a já jsem byl pozitivní, ?e v?echny t?i páry skon?ili s jejich ?inností, ale ne?ekl jsem nic. Hodil jsem dal?í poleno do ohn? a sto?il se s mým flanelu vedle spacáku. Moje poslední my?lenky pat?ily Brooke. Byli jsme p?átelé te?? M?la se sna?í být více ne? p?átelé? Ve v?ech pravd?podobnosti,, cítila vynechal a ona se p?iklonil ke mn? prost? mít n?koho, ve kterém chcete konverzovat.Probudil jsem se na n??í rty p?ipojených k dolu. Bylo to p?ekvapivé a neo?ekávané a já p?imhou?il o?i, aby to bylo Leslie. Polo?ila jsem ruce kolem ní, zvedla nad, a políbil ji na záda. Kdy? jsme zastavili sebe, v?echno, co jsem vid?l, byl její hn?dé o?i a od ucha k uchu úsm?v."A to jsem si myslel, ?e probuzení vás. To bylo lep?í ne? káva," zasmál se Leslie. "Doufám, ?e jsem se nedostal do problém? s va?í p?ítelkyní."M?j obli?ej scrunched, jak jsem se na chvíli zamyslel, ne? mi do?lo, ?e Brooke musí být stále vedle m?. Podíval jsem se a její tvá? byla v ú?asu nad tím, co se stalo. Na m?j pohled, její hlava byla na oto?ný zkontrolovat stany jen v?imnout, ?e Leslieho rozruch nejen probudila v?echny, ale oni byli odfiltrovat."Fuj! On není m?j p?ítel." Odpov?? Brooke byla rychlá a dostate?n? nahlas, aby to v?ichni sly?eli. Je také odpov?d?l mé poslední my?lenky z minulé noci."Goodie, víc pro m?," Leslie podíval se p?ímo na ni. "Myslím, ?e budu mít druhý ?álek." Znovu m? políbil."Sakra zármutek, nemusíte ztrácet ?as," zasmál se Eric."Smutku?" Leslie se podíval na Erika. "Spí? jako idol.""Opravdu?" Angela se mu posmívali. "Ten chlap?""Hej Sladké Líce, nech dobré ole Max v?d?t, pokud chcete skute?ný ?lov?k." Max?v domý?livost byla op?t mimo tabulky.Valerie plácl Max, "Máte k tomu, ?e p?ede mnou?""Opravdový mu? není hit na dívku, kdy? u? má jeden, jestli je to kolem, nebo ne." Leslie oznámil."Zapome? na to Leslie. Jsme ho?ící sv?tlo," p?eru?ila jsem ho. "Jsem si jistý, ?e nep?i?el na to." Stál jsem a nabídl svou ruku, aby jí pomohl na nohy."Má? pravdu," zasmála se Leslie, kdy? polo?ila dla? do mé, ?e mi ji vytáhnout. "Ale m??u se zeptat, pro? jsi spal na zemi?""Je to dost ?patné, musím sly?et mou sestru, jak se v prdeli ka?dou noc, nechci to vid?t taky. A Brooke tady je trochu na stejné lodi, tak?e jsem dal do spacáku, aby jí tak, ?e by nem?l být na zem. "Leslie se díval p?ímo na Maxe: "Vidí?, opravdový mu?." Ona pak se podíval zpátky na m?, "Mo?ná bychom mohli sdílet stan? M?j spacák taky?" Skon?ila tím, ?e m? znovu líbat."Ty ví?, ?e je to na st?ední ?kole, ?e jo?" Isabella se díval p?ímo na m?, kdy? to ?ekl, samolibý úsm?v pursing rty."Jedenácté t?ídy, abych byl p?esný," dodal Jacob."Ho?i," bránil Leslie, "já vím, ?e je to pro tebe t??ké pochopit, proto?e nevidíte skute?ného mu?e na st?ední ?kole p?íli? ?asto, ale Ian u? mi to ?ekl. On mi v?echno, co u? ?ekl. Nesna?il lhát, vymý?let pravdu, nebo ponechat nic ven, aby se pokusili dostat do kalhot. byl ke mn? up?ímný. A d?v?ata, "podívala se sm?rem k dal?í ?ty?i," to je to, co chcete. dobrý ?lov?k, který bude up?ímný a loajální."Chce? jít na plá??" Dokon?ila jsem rozhovor.Leslie polo?ila ruku na mé, "Bude mi pot??ením."Bylo to tak brzy; jsme byli jako první u jezera. Na?li jsme na odlehlém míst?, a jakmile jsme si sedli, Leslie bylo po mn?. Políbila m? s horlivostí a ruce se jí masírovat boule v mých kalhotách. Vzal jsem to jako m?j povel. P?est?hovala jsem jednu ruku na její ?adra a jeden mezi nohama.Leslie se uchechtl, "Opravdu jsi nezku?ená. Uká?u vám, jak se dostat ?ena jít." Sundala si ?aty a pak ?ídit své ruce na její ?adra. P?est?hovala je jemn? p?es její koule, dokud jsem si to sám. "První pravidlo, a? u? ústní, p?edehra, nebo sex, prozkoumat t?lo svého milence. Cítit ka?dý centimetr z nich a sledovat jejich reakce, proto?e ne ka?dý má rád to samé. To vám ?eknu, co ... Ooh." Moje prsty se klouzal na spodní stran? ?ader. "To bylo dobré. V?t?ina lidí jít rovnou na bradavky, co? je taky p?kný, ale pak ignorovat zbytek ... Aha." Povzdechla si, kdy? jsem zapnul m?j jazyk proti její bradavky. Mé ruce sklouzly její t?lo. "Nyní je klí?em k ?enské kundi?ky o?ekávání. Za?n?te s jejími stehny a pohybovat se v?ude kolem. Udr?ujte své t?lo hádat se, kam jdete, abyste se nedotkli."Zdá se, ?e jsem se ?i?te pokyny velmi dob?e. Moje ruce nikdy z?stal v klidu. I náhodn? umíst?ny lehou?ké doteky a le?tí prozkoumat její t?lo, ale také jsem lehké polibky pohladit její poko?ku stejn?. Nebylo jakákoliv ?ást jejího t?la jsem nezkoumala. Milovala jsem tiskl a klování na krku. Leslie byla lapal po dechu, a vid?l jsem primitivní záblesk v jejích o?ích. Ona m? tla?il dol? a málem strhl kalhoty."Na tomto míst? bychom asi d?lat ústní, ale já se nem??u do?kat. Musím být v prdeli." Leslie dr?el svou mu?nost v dlani, zatímco ona umíst?n sama nad sebou. "Existují t?i zp?soby, jak získat ?enu k orgasmu:... Vaginální hloubky, klitoris stimulace, a G-bod jen dívat a poslouchat, koho jsi se Nyní se poj?me podívat, co m??eme ud?lat," Leslieho úsm?v byl t?lesný, zatímco její t?lo se za?alo sni?ovat. M?j tip byl u jejího vchodu, kdy? píse? "I Gotta Feeling" od The Black Eyed Peas za?ali hrát z ni?eho nic. Byl jsem zmatený."Sakra, te? ne." Leslieho výraz divokého chtí?e obrátil okam?it? neuv??iteln? na?tvaný, kdy? se plazil do kalhot a vytáhla telefon. "Dobrý den."Zhluboka jsem se nadechla, aby se uklidnila. Sakra, byl jsem asi p?ipraven cum jen z o?ekávání. Pak jsem se p?evalil a spat?il její zadek a ko?i?ka hledí se na m?. Mo?ná, ?e te? byl dobrý ?as pro m?j první orální zku?enosti? Tla?il jsem m?j jazyk tak hluboko, jak by to mohlo jít a Leslie vyjekl p?ekvapen?. Co se tý?e mých rukou, jsem prozkoumal, t?el stehna a její Mons. Vzal jsem to jako dobré znamení Leslie m?l zabrat mluvit. Pak jsem sou?ástí prsty. Ona opravdu rád, kdy? jsem hrál s její klitoris. Sna?ila se swat m? pry? n?kolikrát, ale byl jsem neúprosný. Zkou?el jsem r?zné úhly a hloubky a poslouchal její dech. T???í to bylo pro ni, tím více jsem se soust?edil na tuto oblast."Ne, já jsem ... jsem v po?ádku mami. Budu ... Budu hned ... hned tam." Leslie zkroutil své t?lo kolem m? tvá?, kdy? zav?sil telefon. "To byla moje matka si zlobivý chlapec," ?ekla uchechtl.Pokr?il jsem rameny, "Omlouvám se.""No jo," zavrt?l Leslie prstem na m?. "Vlastn? je mi líto. Musím jít. Moje babi?ka je v nemocnici.""Oh, ona bude v po?ádku?""Jo, ale musím jít pomoc balení. Odjí?díme hned.""Pom??u.""Ne, to je v po?ádku," Leslie zavrt?la hlavou. "Pak budu muset vysv?tlit, kdo jste." Vstala a oblékla. "Jen mi slib, ?e se nezm?ní. Budete d?lat ?enu velmi hrdý jednoho dne. Ké? bych ?il blí?, tak?e jsem mohl být." Ona poklekl a políbil m? jeden poslední ?as. "Uvidíme."Díval jsem se, jak odchází. "To není pravd?podobné," zamumlala jsem, kdy? jsem sáhl po kalhotách.Zbytek dne jsem jako v?era, ale tentokrát jsem m?l jídlo. Konzervy, polévka, ale p?esto jídlo. Také jsem musel ud?lat pár výlet? do koupelny vyhonit na pam?ti Leslie nahé t?lo a to, co by mohlo být. No dob?e. ?ije?, u?it se, a n?kdy zazvoní telefon.Jsem hrál solitaire, kdy? SUV vytáhla dovnit? Jakmile stran? ?idi?e dve?e otev?ely, Isabella zvolal: "Mmm, to byl opravdu dobrý burger!" Ona pak se rozesmál: "Tak kde je va?e d?vka?"Ignoroval jsem urá?ku. "Tam byl rodinný stav nouze a musela odejít.""No, máte stále svou pravou ruku," Jacob se posadil a ukradl balí?ek karet ode m?. "Tak kdo je v nálad? vsadit?"Oni se rozhodli hrát Strip Poker a rozhodl jsem inklinovat k táboráku. Nem?l jsem ?ádnou touhu vid?t t?i kluci a moje sestra pás. Mohl bych dostat i pohlavn? p?enosnou nemoc jen p?i pohledu na Valerie nahý. Jakmile jsem se dostal ohe? d?je, popadl jsem dalekohled a stargazed."Vidí? n?co zajímavého dneska?"Podíval jsem se vid?t Brooke. "V?dycky." Rozhlédl jsem se najít jiné ?est ?el uvnit? stanu. "To byla rychlá hra.""Jo, to mám studený druh rychle, kdy? si sundal si ko?ili," kartá?ovaný Brooke zámku vlasy za ucho. "Mám pro tebe." Podívala se stranou, kdy? mi podal provád?t ta?ku od Archieho Diner.Otev?el jsem obal polystyren vid?t cheeseburger a hranolky. "Jsem si jistý, ?e t? ?kádlil nemilosrdn? za to." Vzal jsem si sousto sendvi?e. Bylo chladno, ale bylo mi to jedno. M?j ?aludek si nest??oval."?ekl jsem jim, ?e jsem opravdu hlad. Mají m? ?kádlil na to a pak se za to, ?e skon?il.""No d?kuji." Jsem opravdu odpov?d?l. "Opravdu oce?uji to."Brooke jen tam stál a nervózn? mnul si ruce, kdy? jsem vzal dal?í sousto. "Kdy? budete jíst, nevadilo by vám, kdybych se podívat?""Omlouvám se," p?isunul jsem se. "M?j mozek byl vyru?en jídlem. Naprosto m??ete se podívat." Brooke závratn? si sedl vedle m?.Kdy? jsem skon?il, studené jídlo, v?iml jsem si, Brooke t?lo zahrabal do mého boku. P?edb??n? jsem dal ruku kolem ramen, a kdy? ?ádná stí?nost následoval, zp?ísnila se mi to. Byl bych p?ísahal, sly?el jsem, jak vrní spokojen? trochu mewl. Sed?l jsem tam a pozoroval ji pozorovat nebe."Na?el jsem ji!" Náraz prob?hl Brooke t?lo a hlavu oto?il ke mn?, rozzá?ený úsm?v p?ilepené na její tvá?i."Na?el jsem, co?" Sed?l jsem pobaven?."Já nevím, co to volal," dal Brooke a? hravý obranu. "Ten, který nebyl Venu?e a M?síc.""Mlhovina?""To je ono. Cht?l jsem ho vid?t znovu," Brooke usmál.Nevím, co m? to. Mo?ná, ?e to bylo, jak m?sí?ní sv?tlo svítilo na tvá?i, nebo to mo?ná bylo její fascinace do jednoho z mých koní?k?, nebo to mo?ná bylo kumulativní ú?inek uplynulých t?í nocí strávených spole?n?. Nevím pro?, ale v tu chvíli jsem se naklonil a políbil Brooke. A nem?la vytáhnout zp?t. Trvalo n?kolik vte?in, ale dokonce tla?il do m?. Pak jsem ucítil její váhání, ne? se se rozhodla rozlou?it rty. Byl jsem dovnit? jsem pou?il m?j jazyk, jak mi Leslie ukázala a Brooke reakce bylo neskute?né. Byla sténal do pusy. Nechal jsem mé ruce za?ínají m?kkou stopu jejího t?la. Kdy? míjeli vn?j?í k?ivku jejích ?ader, jen ?krábání jejich strany, ná? polibek p?eru?il a zasténala nahlas.Brooke tla?il m? pry? s skelných o?í, "Musíme zastavit." Pohlédla na stany.?ádný zp?sob není. Dob?e, v tomto p?ípad?, zastavte prost?edky ne. Jen jsem p?ikývla, aby v?d?la jsem pochopil.Brooke lezl dol? do mého spacáku a sto?ený. Le?el jsem vedle ní na svém obvyklém míst?, na zem. Její o?i zá?ily a ona m?la úsm?v, který by se p?estat."Dobrou noc, Ian.""Spi sladce Brooke."Necht?l jsem jít do snadno spát. Cítil jsem její pohled na m? celou tu dobu. Já bych se o tom zmínil, ale já jsem ji chytit. Poka?dé, kdy? jsem otev?ela o?i, její byly zav?ené, ale nedokázala vzdát její úsm?v. Nakonec podlehl jsem se spánku.Probudil jsem se sám. Doufal jsem, ?e mluvit s Brooke, aby se ujistil, ?e je v po?ádku a mo?ná se ji pokusil podplatit, aby to ?íci ostatním, co jsem ud?lal. Pokud ne, jsem si jistý, ?e bych si prdel pozd?ji. Ale b?da, SUV op?t u? pry? a nebylo du?e v nedohlednu. Zajímalo by m?, kde dál? Není to v rozporu s ú?elem tábo?ení, pokud nemáte skute?n? kempovat? No dob?e. Zapálil jsem si gril a va?í vodu. Kdy? jsem byl za stálého míchání ovesné vlo?ky do mé u?i o?ili, kdy? jsem sly?el ?ust?ní v jednom ze stan?. Usmál jsem se p?i pomy?lení na mývala trhání prost?ednictvím n?kterého z t?chto idioty oble?ení. Pak zip pohyboval trochu. N?kdo tam byl. Jeden z p?átel mé sestry? To není pravd?podobné. Zlod?j? Kdo by rob kempu, zatímco n?kdo se tam spí? Celá deset tun ot?ásla jako osoba uvnit? prudce strhl na p?ilepená na zip. Obrátila jsem o?i a dostal se do pomoci nebo pun? ten, kdo, kdy zip vytáhl nahoru a stan klapka otev?ela odhalit Brooke. M?la na sob? t?sné horní ?lutá nádr?, jean ?ortky, a pár podpatku sandály. Ud?lala její make-up a dokon?it její ansámbl m?la nad?ený úsm?v."Ian!" Brooke p?i?el ve sp?chu a dal mi objala."Hej, Brooke. Co se d?je? Je to jen vy tady?" Jsem ?ekal na pointu nebo linie údery. Ani by m? nep?ekvapilo."Jo, jenom já," odpov?d?l Brooke rezervovan?. "Myslel jsem si, ?e si n?jakou spole?nost dnes." Pohled z ?oku musí být prokázáno na mé tvá?i. "Ale jestli nechce? ...""Ne," prohlásil jsem. Pak jsem p?idal více nad?en?, "T??ím se na to. Jakékoli my?lenky na to, co chcete d?lat?""Ani ne," pokr?il rameny Brooke ramena. "Nikdy jsem nebyl kemp d?íve.""Tak co jste vy d?lal posledních pár dní?""Chystáte se na nákupy, visí na ve?ejnou plá?, která je pár kilometr? po silnici a chlapc? hit podloubí.""Wow, opravdu? M??ete to ud?lat v?echny ty v?ci doma." Ona jen pokr?ila rameny znovu. "Pokud jste ochotni, budu vám maximální zá?itek kempování." ?ekl jsem s jistotou.Brooke úsm?v byl dost odpov??, ale po?ád mu odpov?d?l: "Tak dob?e. Nechám to na vás."Smí?ené jsem dal?í misku ovesné ka?e, ne? jsme se vydali na malou chatr? na plá?i, který byl kanoí místo, které vás pendloval dol? p?ítok ?eky. Po rychlém trek p?es n?kterých vedlej?ích silnicích v kamionu, který nutn? pot?eboval ?oky, pr?vodce nás p?ipoután do na?ich záchranných a musel jsem Brooke dostat dovnit? Objevila se bojí. Po?ád kontrole svazky, aby zajistily, ?e jsou v bezpe?í."Neboj se. M??ete vypadat senza?ními v zachránce ?ivota p?íli?."Brooke mi dal úzkosti úsm?v. "Není to tak. Je to jen ..." ?ekla sledoval off.Brodil jsem pár krok? do vody a dr?el ji za ruku. "V ?em je problém?""Slib mi to k smíchu?" Jak ?ekla, ?e se mi, ?e n?kdo ud?lal jen, ?e n?kdy v její minulosti."Samoz?ejm?.""Neumím plavat." Brooke sklonila hlavu v hanb?, ?ekají na mou hysterii."Pro? bych se smát, ?e?" Brooke se na m? podíval skelné o?ima. "Slibuju, ?e nenechám se ti n?co stalo, kdy? jsme na vod?. Ready?"Brooke dal nervózní úsm?v a lehce p?ikývl. ?el jsem do zadní ?ásti kanoe, tla?il je pln? ve vod? a sko?il dovnit?Ka?dý z nás m?l veslo, ale z?ídka pou?íval její. Poka?dé, kdy? ?el pono?it ji, ona zastavila a poukázal na ptáka do lesa nebo jelena, který p?i?el blízko k vod?. Byla uchvácen p?írodou jsme nikdy vid?t ve velkom?st?.Brooke se oto?il ?elem ke mn?. "To je krásný."Dívala jsem se do jejích m?kkých modrých o?í. "Ano, jsou." Za?ervenala se. "Jsme asi v polovin? cesty tam. Chcete si odpo?inout?""Jist?."Nás vedl jsem do banky. Sundal jsem si vestu a pak rozepnul její. Byli jsme v t?sné blízkosti, a nemohl jsem si pomoct. Naklonil jsem se a políbil ji. Nebylo tentativeness. Nebylo váhání. Brooke m? políbil zpátky. Na?e jazyky se utkal a zabalil jsem ruce kolem jejího pru?ného t?la a p?itáhl si ji blí?.Brooke se odtáhla, t??ce dýchal. "Cht?l jsem k tomu, ?e od v?erej?ího ve?era." Její hlava se oto?ila ze strany na stranu, "P?ál bych si, tam nebylo tolik lidí na ?ece."T?el jsem si prst na tvá?i, "je to jarní prázdniny, poj?me si odpo?inout." Vzal jsem pár sodovky z malého chladi?e jsem si vzal s sebou a na?el místo na náb?e?í. Jak jsem d?lal sám pohodlné, tak?e se Brooke p?ítulný vedle m?. Na?e nohy byly kartá?ování proti sob? ve vod?. Jsme ti?e sed?l a vychutnával ve spole?nosti toho druhého a pozoroval kachny a p?edávání kánoe na ?ece. "U? jsem si opravdu u?il ná? ?as spolu v posledních n?kolika dnech.""Já taky," narazil Brooke rameno do dolu. "Je mi líto, jak ?íct, ?e jsem byl s tebou v minulosti. Jen tak ví?, ?e jsem nem?l rád sám sebe, kdy? jsem to ud?lal."

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl